Политика за защита на личните данни (относима единствено към потребители)

Информация за администратора на лични данни:

"Инфо Смарт" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205927579, с адрес на управление: гр. София, ул. Йордан Стубел № 7, имейл адрес email: info@myvi.io.

Основания и цели, за които използваме Вашите лични данни
Info Smart обработва Вашите лични данни на следните основания:

1) За нуждите на предоставяне на достъп до услугите на MyVi;
2) С изрично съгласие на потребителите, в случаите, в които това е приложимо във връзка с управлението на MyVi;
3) При предвидено задължение по закон.

В следващите параграфи ще намерите детайлна информация относно обработването на личните Ви данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

Обработване на лични данни за предоставяне на достъп до услугите на MyVi

Цели на обработката:

Данни, които обработваме на това основание, са:

Обработката на посочените лични данни за нас се явява задължителна, за да можем да предоставим достъп до MyVi съобразно общите условия за ползване на платформата. Без да ни предоставите горепосочените данни, не бихме могли да изпълняваме задълженията си по договора.

Данните, обработвани на това основание, не се предоставят на трети лица. Съхраняват се за периода на поддържане на потребителски профил от Ваша страна и за период от 2 години след прекратяване на същия.

Обработване на лични данни в изпълнение на нормативно изисквания

Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме личните Ви данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

Тези данни се събират единствено доколкото е необходимо за спазване на нормативно установените правила и се заличават когато нуждата от съхранението им отпадне.

Обработване на данни с изрично съгласие

Данни, които обработваме само с изричното Ви съгласие, са такива, за които това обстоятелство е посочено на MyVi. Съгласието Ви се предоставя винаги с изрично действие и може да бъде оттеглено по всяко време.

Данни, които обработваме с изрично Ваше съгласие, са данни за нуждите на директен маркетинг, ако такъв бъде приложен при използване на MyVi.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 12 месеца след първоначалното им събиране.

Обработка на анонимизирани данни


Ние обработваме Вашите данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно. Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи/ елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

За обработването на Вашите лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги за адаптиране на продуктите и услугите ни към Вашите нужди по най- добрия възможен начин. Този процес се нарича профилиране.

Защита на личните данни
За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите потребители, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Права на Потребителите
Всеки Потребител на MyVi се ползва с всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз.

Всеки Потребител има право на: