Общи условия за използване на MyVi (за потребители)


Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между "Инфо Смарт" ООД, от една страна, и потребителите на интернет страници и услуги, изградени и функциониращи на уебсайт с домейн адрес MyVi.io.

"Инфо Смарт" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205927579, с адрес на управление: гр. София, ул. Йордан Стубел № 7, имейл адрес: info@myvi.io. Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на платформата MyVi.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на платформата MyVi и общите условия за ползване на услугите, предоставяни посредством същата от "Инфо Смарт" ООД и партньорите на дружеството, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за използване на функционалностите на MyVi.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и дружеството договор и съобразно с политиката за защита на лични данни, публикувана на нашия уебсайт.

Дефиниции
За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
MyVi - MyVi е дигитална платформа, изградена на уебсайт с домейн адрес MyVi.io, предназначена за споделяне и потребление на съдържание и предоставяне на дигитални консултантски услуги от доставчици на съдържание и услуги на крайни потребители.
Info Smart - Info Smart е дружеството, управляващo MyVi, което е търговец - страна по настоящите общи условия. "Инфо Смарт" ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205927579, с адрес на управление: гр. София, ул. Йордан Стубел № 7.
Потребител - Потребител е всяко физическо лице, което използва която и да е от услугите, предоставяни посредством MyVi. Потребители на MyVi са физически лица, които използват платформата в лично качество, или, когато това е приложимо за съответната услуга, юридически лица, представлявано от своите законни представители. 
Услуги - Услугите, предоставяни на MyVi, са услуги на информационно общество по смисъла на Закона за електронната търговия, използването на които е предмет на настоящите общи условия. Услугите, предоставяни на MyVi, се състоят от:
1. Предоставяне на достъп до съдържание;
2. Предоставяне на достъп до онлайн събития в реално време;
3. Онлайн консултация с партньори на MyVi.

Партньори на MyVi - Партньорите на MyVi са трети лица, които не са страна по настоящите общи условия, действащи като подизпълнители на MyVi, посредством съдействието на които се представят услугите.
Общи условия - Общи условия са настоящите общи условия за използване на MyVi.
Лични данни - Лични данни са информация по смисъла на Закона за защита на личните данни, а именно такава информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
1. Регистрация и идентификация на потребители
1.1. Услугите на MyVi, освен тези, за които изрично е предвидено обратното, могат да бъдат използвани единствено от регистрирани потребители на MyVi. Регистрирани са потребителите, които са създали свой потребителски профил и използват същия посредсвом имплементираната за целта процедура по многократна идентификация на потребители.

1.2. Info Smart може да идентифицира потребителите на MyVi чрез съхранение на лог-файлове на сървърите, обслужващи платформата. Условията за обработване на лични данни на потребителите са достъпни на секцията за Политика за защита на личните данни.

1.3. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, Info Smart обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.

1.4. Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в MyVi, което действие следва да бъде съпроводено с изричното приемане на настоящите общи условия. Info Smart запазва правото си да имплементира в процедурата по регистрация възможност за интеграция на потребителски профил на потребителя в избрани социални мрежи или доставчици на сродни услуги, на база на достъпа до който профил да бъде осъществена регистрацията и последващата идентификация на потребителя.

1.5. Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "регистрация" или друг аналогичен текст или алтернативно чрез поставянето на отметка за изрично приемане, имащо силата на писмено потвърждение на общите условия, потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Info Smart може да съхранява в лог-файлове на сървъра на MyVi IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на общите условия е достъпен на MyVi по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

1.6. При попълване на заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на MyViданни, както и да актуализира същите в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни Info Smart има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите за регистрирани потребители.

2. Достъп до услугите на MyVi
2.1. Услугите, предоставяни посредством MyVi, са услуги на информационното общество, които формално са обособени в следните категории:

2.1.1. Абонамент за партньор - услуга с продължително изпълнение, изразяващи се в достъп до видео съдържание, създавано от конкретен партньор на MyVi;
2.1.2. Участие в дигитални събития - услуга с еднократно изпълнение, изразяваща се в достъп до или участие в дигитално конферентно събитие в реално време с множество участници, включително партньор(и) на MyVi;
2.1.3. Консултация с партньор на MyVi - услуга с еднократно или продължително действие, изразяваща се в консултация с партньор на MyVi при конкретни условия, определение от съответния партньор.

2.2. Условията за достъп до всяка от услугите са описани в секциите по-долу в настоящите условия като, ако друго не е уговорено изрично в съответната секция, по отношение на услугите се прилагат общите правила по настоящите общи условия.

2.3. Услугите на MyVi, които са достъпни за физически лица, са предназначени единствено за лица, навършили пълнолетие към момента на поръчка на услугата.

2.4. Услугите се предоставят единствено след изричната им поръчка от страна на потребителя, която поръчка се извършва посредством интерфейса на MyVi.

2.5. Плащането на цената на съответната услуга е част от фактическия състав на поръчката. Всички услуги, предоставяни на MyVi, които не се предоставят безвъзмездно, следва да бъдат заплащани предварително съобразно с условия за плащане, описани по-доли.

2.6. Поръчката на услуга, предоставяна на MyVi, представлява действие по сключване на договор от разстояние при общи условия с Info Smart.

2.7. Потребител, имаш качеството “потребител” съгласно Закона за защита на потребителите, може да упражни правото си на отказ от договора единствено до момента на започване изпълнението на услугата.

2.8. Правото на отказ от договора е приложимо единствено за услугите по т. 2.1.2 и т. 2.1.3 и то, ако изпълнението на същите не започва незабавно. Предвид характера на услугата по т. 2.2.1, изпълнението на същата започва незабавно с поръчката, което е пречка потребителят да се откаже от същата.

2.9. Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора до момента на започване на съответната услуга с изпращане на съобщение в свободен текст на имейл адреса на Info Smart, посочен в преамбюлната част на договора. Валидно изявление за отказ следва да отговаря на следното:

2.9.1. Да съдържа изявление за отказ;
2.9.2. Да съдържа индивидуализиране на услугата или поръчката;
2.9.3. Да изхожда от имейла, записан в потребителския профил на потребителя.

2.10. Потребител, имащ качеството “потребители” съгласно Закона за защита на потребителите има правото на рекламация, когато съдържанието на услугата не съответства на обявеното. Доколкото подобна хипотеза е възможна по отношение на услугите, предоставяни на MyVi, потребителят има възможност да поиска връщане на платената цена за услугата при обоснована претенция за рекламация.

2.11. При законосъобразно упражняване правото на отказ или рекламация от страна на потребителя Info Smart следва да възстанови заплатената от същия цена на услугата в срок от 3 дни съобразно условията за плащане, посочени по-долу.
3. Услуга “Абонамент за партньор”
3.1. Услугата “Абонамент за партньор” е абонаментна услуга с продължително изпълнение във времето, посредством която Info Smart посредством MyVi предоставя на потребителя, поръчал услугата, достъп до съдържание, създадено от конкретен партньори на MyVi.

3.2. За да получи достъп до съдържанието, споделяно от конкретен партньор на MyVi, потребителят трябва да заяви абонамент именно за този партньор като всеки абонамент се третира като отделна услуга по настоящата секция.

3.3. Достъп до съдържанието, предмет на абонамента, се предоставя посредством MyVi чрез потребителския профил на потребителя.

3.4. Таксата за абонамент за съдържание от конкретен потребител се заплаща за определен срок (1 месец или 1 година) съгласно предвидените за съответния абонамент възможности. Услугата се преустановява при липса на плащане съгласно посочените по-долу условия.

3.5. Потребителят декларира, че е запознат с факта, че съдържанието, достъп до което се предоставя чрез конкретен абонамент, не е създадено от Info Smart, а от партньор на MyVi и, че Info Smart няма задължение за мониторинг на конкретното съдържание преди то да бъде споделено публично от съответния партньор. Info Smart не инициира предаването на съответното съдържание, не избира неговите получатели и не променя същото по какъвто и да е начин.

3.6. Въпреки горното Info Smart се задължава да разгледа законосъобразността на всяко съдържание, споделено от партньор на MyVi, което е качено на платформата, когато получи сигнал от потребител относно твърдяна незаконосъобразност.

3.7. Потребителят освобождава от отговорност Info Smart за всички преки и косвени вреди, имуществени и неимуществени такива, причинени при или по-повод използване на услугата, в това число директни вреди и пропуснати ползи.

4. Услуга “Участие в дигитално събитие”
4.1. Услугата “Участие в дигитално събитие” е услуга на информационното общество с еднократно действие, изразяващо се в предоставяне на временен достъп до събитие, организирано от от партньор на MyVi с консултативен или друг характер, което събитие се провежда дистанционно чрез платформата на MyVi.

4.2. При поръчка на услугата потребителят следва да посочи посредством интерфейса на MyVi конкретното събитие, за което желае да участва като подобно изявление може да бъде направено единствено преди началото на събитието.

4.3. Ако за съответното събитие е предвидена такса за участие, потребителят следва да извърши плащане, заедно с изявлението за регистрация за събитието, съобразно с посочените по-долу условия за плащане.

4.4. Услугата, предоставяна от Info Smart, се изразява в предоставянето на достъп до дигитално пространство, което позволява провеждането на комуникация посредством видеоконферентна връзка.

4.5. Съдържанието на конкретното събитие не е предмет на услугата като Info Smart не контролира или наблюдава по какъвто и да е начин същото, нито инициира предаването или променя съдържанието на информацията, която достига до потребителите в рамките на събитието.

4.6. Потребителят освобождава от отговорност Info Smart за всички преки и косвени вреди, имуществени и неимуществени такива, причинени при или по-повод използване на услугата, в това числи директни вреди и пропуснати ползи.

4.7. За участие в събитие потребителят следва сам да осигури устройство, което е съвместимо с начина на осъществяване на услугата (предаване на съдържание) и което, когато такава възможност е предвидена за конкретното събитие, да позволява активно участие от страна на потребителя и интеракция с други участници в събитието или съответния партньор на MyVi.

4.8. Услугата, предмет на настоящата секция, се счита за изпълнена, ако потребителят е получил възможност да достъпи съответното събитие чрез потребителския си профил. Действителното участие на потребителя в събитието не е условие за изпълнение на услугата от страна на Info Smart.

5. Услуга “Консултация с партньор на MyVi”

5.1. Услугата “Консултация с партньор на MyVi” е услуга на информационното общество с еднократно действие, изразяващо се в съврзване на потребител с партньор на MyVi с цел предоставяне от съответния партньор на MyVi на консултация или помощ от друг характер на потребителя, съгласно предварително обявени условия от страна на партньора.

5.2. Потребителят се съгласява, че предмет на услугата не е съдържанието на консултацията или съответната интеракция, която следва да бъде проведена с партньора на MyVi, а предоставянето на възможност същата се осъществи посредством интерфейса на MyVi.

5.3. Консултациите с партньори на MyVi се извършват при предварително определени условия от съответните партньори, в това число:

5.3.1. Цена, определена от партньора;
5.3.2. Съдържание, определено от партньора;
5.3.3. Продължителност, определена от партньора;
5.3.4. Дата и час за начало на консултацията, която се определя от потребителя на база предоставените за това възможност на MyVi.

5.4. Info Smart гарантира, че всеки партньор на MyVi, предоставящ консултации посредством MyVi, се е задължил пред Info Smart да предостави на потребител консултацията, поръчана от същия.

5.5. Съдържанието на конкретната консултация не е предмет на услугата като Info Smart не контролриа или наблюдава по какъвто и да е начин същото, нито инициира предаването или променя съдържанието на информацията, която достига до потребителите в рамките на събитието.

5.6. Потребителят освобождава от отговорност Info Smart за всички преки и косвени вреди, имуществени и неимуществени такива, причинени при или по-повод използване на услугата, в това числи директни вреди и пропуснати ползи.

5.7. За участие в събитие потребителят следва сам да осигури устройство, което е съвместимо с начина на осъществяване на услугата (предаване на съдържание) и което да позволява активно участие от страна на потребителя и интеракция със съответния партньор на MyVi.

5.8. Услугата, предмет на настоящата секция, се счита за изпълнена, ако потребителят е получил възможност да получи съответната консултация чрез потребителския си профил. Действителното участие на потребителя в консултацията не е условие за изпълнение на услугата от страна на Info Smart.

6. Цени и Плащане
6.1. Цените на предлаганите от Info Smart услуги са тези, посочени на MyVi за съответната услуга към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

6.2. Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

6.3. Info Smart си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите услуги на MyVi, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6.4. Info Smart може да предоставя отстъпки за услугите съгласно българското законодателство и условия, определени от Info Smart. Условията, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.5. Заплащането на услугите се извършва чрез използване на лична потребителска сметка на потребителя в платформата MyVi, имаща характера на предплатен ваучер за неопределени услуги, който се издава от Info Smart и може да бъде използван за всички услуги на MyVi.

6.6. Услуга може да бъде поръчана от потребител единствено, ако по потребителската сметка на същия има достатъчна предплатена сума като цената на услугата се приспада от наличността в потребителската сметка.

6.7. Приспадането на съответната сума от потребителската сметка се извършва, както следва:

6.7.1. При поръчка от страна на потребителя за услугите “Участие в дигитално събитие” и “Консултация с партньор на MyVi”, както и за първоначална абонаментна такса за услугата “Абонамент за партньор на MyVi”;
6.7.2. Автоматично на съответния падеж за всяко плащане за услугата “Абонамент за партньор на MyVi”, следващо първоначалното такова.

6.8. Потребителят зарежда своята потребителска сметка в MyVi като използва по свой избор една от изброените на MyVi възможности. Към момента Info Smart предвижда зареждане на потребителски сметки чрез услугите на платежния оператор PayPal.

6.9. Зареждането на потребителска сметка представлява закупуване на многоцелеви ваучер без срок на валидност, който може да бъде използван за услугите на Info Smart, предоставяни чрез MyVi.

6.10. При използване на ваучера остатъчната стойност се съхранява в потребителската сметка на потребителя и може да бъде използвана за поръчка на други услуги.

6.11. При законосъобразно упражняване на правото на отказ на потребител съгласно настоящите общи условия, Info Smart възстановява цената на заплатената услуга по потребителската сметка на потребителя.

6.12. Наличната сума по потребителската сметка не може да се прехвърля на трето лице, нито да се използва с цел, различна от закупуването на услуги, предоставяни чрез MyVi.

6.13. Ако потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, включително PayPal, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

6.14. Info Smart не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Info Smart.

7. Отговорност на Info Smart и потребителя
7.1. Info Smart не дава никакви изявления или гаранции относно състоянието или функционалността на MyVi, включително и по отношение на достъпа до същата. При използване на MyVi потребителите са запознати, че платформата е в етап на развитие, който предполага съществуването на грешки и проблеми с достъпността на всички услуги. Info Smart не дава каквито и да е гаранции и не носи отговорност за съществуването на грешки във функционалностите или проблеми с достъпа, които не се дължат на виновното действие или бездействие на Info Smart.

7.2. Използвайки MyVi, потребителите поемат всички рискове, свързани с това, включително всеки риск за крайни потребителски устройства, софтуер или данни на потребителите. Info Smart не носи отговорност за каквито и да е вреди, включително директни такива и пропуснати ползи в следствие на използване на MyVi.

7.3. Info Smart си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги по свое усмотрение. При упражняване на това право Info Smart следва да върне на потребителите сума, равняваща се на остатъчната сума по потребителската сметка на всеки потребител. Info Smart има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

7.4. Всеки потребител се задължава да използва MyVi добросъвестно и съобразно предназначението на платформат. При използване на MyVi потребителят се задължава да се държи уважително към другите потребители и партньори на MyVi, като неуважителното и оскърбително поведение може да бъде причина за преустановяване на достъпа на съответния потребител до услугите на MyVi, без възможност за изплащане на остатъчна сума по потребителската сметка.

7.5. Потребителите на MyVi отговарят пред Info Smart и останалите потребители И партньори на MyVi за всички вреди, преки или косвени, които същите претърпят от виновните действия на потребител в MyVi.

7.6. При използване на MyVi всеки потребител се задължава да спазва разпоредбите на българското законодателство.

7.7. Всеки потребител, който счита, че друг потребител не спазва правилата за използване на MyVi, както и разпоредбите на българското законодателство може да изпрати сигнал до Info Smart за действията на друг потребител в платформата. Info Smart се задължава да разглежда в разумен срок всичко обосновани сигнали за нарушения от страна на потребители.

8. Интелектуална собственост
8.1. Авторското право върху съдържанието, налично на MyVi, което се споделя от партньори на MyVi, принадлежи на съответните партньори като Info Smart има лиценз да съхранява и представя съответното съдържание на платформата. Потребителят, заплатил абонаментна или друга услуга, не получава каквито и да е авторски и сродно права, включително имуществени и неимуществени такива, върху съответното съдържание.

8.2. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на MyVi (включително наличните бази данни), които не се включват в съдържанието по предходната точка, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Info Smart или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Info Smart, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

8.3. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на MyVi, Info Smart има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

8.4. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на MyVi.


9. Прекратяване и изменение
9.1. Info Smart има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно достъпа на потребител до MyVi, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

9.2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Info Smart или прекратяване поддържането на MyVi.

9.3. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

9.4. Info Smart се задължава да уведоми потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от потребителя имейл адрес.

9.5. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, потребителят следва да уведоми Info SmartА в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната точка.

9.6. В случай че потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от потребителя без възражения.

10. Заключителни разпоредби
10.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

10.2. Органите, регулиращи MyVi са Комисия за защита на потребителя (КЗП), Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

10.2.1. За КЗП
● Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
● тел: 0700 111 22
● email: info@kzp.bg
● адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

10.2.2. За КРС:
● Уебсайт: https://www.crc.bg
● тел: 02 949 27 23
● email: info@crc.bg
● адрес: гр. София 1000, ул. Ген. Йосиф В. Гурко №6

10.2.3. За КЗЛД:
● Уебсайт: https://www.cpdp.bg/
● тел: 02/91-53-518
● email: kzld@cpdp.bg
● адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

10.3. Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

10.4. Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

10.5. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги. Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове при използване на AGRA е Обща Помирителна комисия със седалище в София.


Настоящите общи условия влизат в сила от 01.06.2022 г